U bent hier: Algemene voorwaarden
Persoonlijke hulpmiddelen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. “Prettig Personeel”, leverancier en provider van online personeelsadministratie: gevestigd te Hoogvliet;
b. “klant”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Prettig Personeel ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;
c. “hosting”: het door Prettig Personeel aan haar klanten bieden van ruimte op het Internet en het leveren van periodieke diensten. Dit alles in de ruimte zin des woord;
d. “ontwikkeling”: het voor klanten ontwikkelen van maatwerk hosting oplossingen, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Prettig Personeel goederen en/of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Alle aanbiedingen van Prettig Personeel zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Prettig Personeel en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 – dienstverlening / verplichtingen Prettig Personeel en verplichtingen klant

2.1 Prettig Personeel verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
2.2 Prettig Personeel ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten:
• voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;
• op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.
2.3 Prettig Personeel ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.
2.4 Klant zal Prettig Personeel steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Prettig Personeel noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
2.5 Zonder toestemming van Prettig Personeel is het klant verboden de door Prettig Personeel verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.
2.6 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van Prettig Personeel met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en Prettig Personeel in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom Prettig Personeel redelijkerwijs verzoekt.
2.7 De persoonsgegevens van klant verstrekt aan Prettig Personeel worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Prettig Personeel daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Artikel 3 – prijs / betaling

3.1 Alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
3.2 Prettig Personeel is bevoegd na schriftelijke berichtgeving of per e-mail aan klant en met inachtneming van een termijn van één maand de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.
3.3 Klant is verplicht betalingen voor hosting per maand te voldoen op basis van het aantal ingevoerde medewerkers in die maand.
3.4 Prettig Personeel kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor software-ontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door klant wordt voldaan.
3.5 Alle facturen zullen door klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is klant verplicht binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Prettig Personeel is ontvangen.
3.6 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 4 – meerwerk / wijziging

4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Prettig Personeel en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van Prettig Personeel aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door Prettig Personeel wordt gehanteerd in aanmerking komt. Prettig Personeel is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
4.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Prettig Personeel, kan / kunnen worden beïnvloed.
4.3 Voor zover voor hosting een periodieke vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Prettig Personeel klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5 – tussentijds beëindigen

5.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met Prettig Personeel niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 12, is Prettig Personeel gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.
5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en Prettig Personeel gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en / of diens medewerkers illegale teksten en / of afbeeldingen op de internet-site plaatsen.
5.3 Klant heeft het recht de overeenkomst met Prettig Personeel tussentijds te beëindigen indien Prettig Personeel niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant Prettig Personeel schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Prettig Personeel binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

6.1 Prettig Personeel is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van Prettig Personeel en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
6.2 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.
6.3 In geen geval zal de vergoeding voor directe schade echter meer bedragen van € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.000.000,- per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenis geldt als één gebeurtenis.
6.4 De totale aansprakelijkheid van Prettig Personeel voor overlijdensschade, lichamelijk letsel of voor materiële schade zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per gebeurtenis en € 2.000.000,- per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.5 Aansprakelijkheid van Prettig Personeel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.6 Aansprakelijkheid van Prettig Personeel voor schade aan derden, zijnde geen klant, is uitgesloten.
6.7 Indien in het geval van hosting een internet-site of internet dienst tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedssfeer van Prettig Personeel, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Prettig Personeel en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.
6.8 De aansprakelijkheid van Prettig Personeel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Prettig Personeel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Prettig Personeel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Prettig Personeel in staat is adequaat te reageren.
6.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Prettig Personeel meldt.

Artikel 7 – overmacht

7.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Prettig Personeel.
7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 – toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomst tussen Prettig Personeel en klant worden beheerst door Nederlands recht.
8.2 De geschillen welke tussen Prettig Personeel en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Prettig Personeel met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Prettig Personeel is gevestigd.

Artikel 9 – duur

9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 maand.
9.2 De duur van de overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van oorspronkelijke periode, tenzij klant of Prettig Personeel de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 10 – onderhoud / garantie

10.1 Prettig Personeel verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
10.2 Prettig Personeel verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 11 – vrijwaring door klant

Klant vrijwaart Prettig Personeel voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Prettig Personeel jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:
ondeskundig gebruikt/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en / of op -een internet-site door de klant, medewerkers van de klant en / of derden;
het zonder toestemming van klant of Prettig Personeel inbreken in en / of toegang verschaffen tot computerprogramma's/internet-sites door derden (hacken);
het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 12 – intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die Prettig Personeel bij de uitvoering van software-ontwikkeling of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij Prettig Personeel (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
12.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Prettig Personeel is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van Prettig Personeel of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
14.3 De rechten van intellectuele eigendom welke Prettig Personeel in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
14.4 Het is Prettig Personeel toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Prettig Personeel door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Prettig Personeel op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen.

Artikel 13 – annulering

Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan Prettig Personeel alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Prettig Personeel op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.